Priser, tilskud, støtte

Priser for lange ophold
Deleværelse/uge 1.190 kr.
Eneværelse/uge 1.390 kr.
Studierejse Europa 5-7 dage 3.500 kr.
Studierejse Nepal 14 dage 10.000 kr.
Indmeldelsesgebyr 1.650 kr.
Fuldt forårsophold inkl. 11 uger i Nepal 38.390 kr.
Fuldt efterårsophold inkl. 8 uger i Nepal 32.990 kr.
Der er ikke altid studierejse på kurser på 12 uger.
Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. materialer og ekskursioner.
Betalingen for opholdet bliver opkrævet månedsvis forud. Indmeldelsesgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelse på opholdet.
Start 2016
12 uger 27. marts 2016 – 18. juni 2016
19 uger
13 uger
7. august – 17. december 2016
18. sept. – 17. december 2016

Gå til tilmelding
.

Vi er fleksible
Det lange ophold kan som udgangspunkt vare fra 12 uger til 10 måneder – men vi er til at tale med om varighed og optagelsestidspunkt. Så hvis du har travlt med at komme på højskole og ikke kan vente til semesterstart, så ringer du til os og vi finder en løsning.

Støtteordninger

MENTORORDNING
Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. . For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskolen.
Vi har mulighed for at nedsætte egenbetalingen for mentorelever efter individuel vurdering.

Læs også om højskolens “Vejledning” her…

KOMMUNESTØTTE
Nogle kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE UNDER 25 ÅR
Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

LEDIGE MODTAGERE AF KONTANHJÆLP/STARTHJÆLP
Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

REVALIDERING/OMSKOLING
Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter.

SYGEDAGPENGE UNDER HØJSKOLEOPHOLD
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

NYANKOMNE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE INDVANDRERE
Nyankomme flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, kan komme på højskole som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Flygtninge kan vælge at tage på højskole, straks efter de har fået asyl. De kan eventuelt få støtte af kommunen til at dække egenbetalingen.

SYDSLESVIG OG SØNDERJYLLAND
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

FÆRØSKE elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo.
Tlf.: +298 356 800

GRØNLANDSKE elever skal skal henvende sig til Piareersarfiit i den by, de befinder sig i.

ISLANDSKE elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3342 6325
Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

SVENSKE elever kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden www.csn.se:
Tlf. +46 6018 6000        .

NORSKE elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst tre måneders varighed gennem:
Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no.
Tlf.: +47 2272 6700

FINSKE elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem
Pohjola-Norden.
Tlf.  +358 9 4542 080        .

Ved afbud
Hvis du melder afbud til et langt kursus tidligere end fire uger før kursusstart, får du 1.000 kroner tilbage. På kurser under 12 uger får du 500 kroner tilbage. Ved afbud senere end fire uger før kursusstart er det indbetalte beløb desværre tabt. Afbryder du dit højskoleophold, skal du betale en måneds ekstra skolepenge regnet fra udmeldelsesdagen.

Gå til tilmelding