Undervisningsmiljøvurdering på Brenderup Højskole

Brenderup Højskole er på én og samme tid både en undervisningsinstitution og et bosted for såvel højskolens elever som for nogle af højskolens medarbejdere. På den baggrund er miljøet naturligvis en vigtig del af det grundlag vi driver højskole på.

Undervisningsmiljøet er en faktor der har betydning for højskoleelevers og kursisters valg af Brenderup Højskole, og derfor også et konkurrenceparameter for elevgrundlaget.

Det er altså en væsentlig del af det grundlag vi driver højskole på, og fastholder derfor en stadig debat og dialog om dette på lærermøder, medarbejdermøder, ved medarbejdersamtaler og i skolens bestyrelse.

Det fysiske undervisningsmiljø bærer præg af, at højskolens første bygninger er helt tilbage fra 1910. Det er primært i disse bygninger vi har værelser, undervisningslokaler, opholdsrum og kontorer. Der er i 1986 bygget køkken, spisesal, og undervisningslokaler.

Køkkenet er ombygget af flere omgange, senest i år 2000.

I 1996 har skolen bygget ny foredragssal samt kreativt værksted. I 2003 er undervisningslokale samt elevværelser i huset “traileren” blevet ombygget og fremstår nu nyt og moderne med værelser og opholdsrum til 15 elever.

Klasselokalerne på Højskolen er rimeligt lyse og indrettede til de funktioner de hver især har. Musiklokalet fremstår dog en smule mørkt, men rummeligt og med højt til loftet.

Brenderup Højskole har værkstedsfaciliteter, der i respekt for deres anvendelse har god indretning. I maleværkstedet er der meget lyst og venligt, ligesom værkstedet i krogen er godt indrettet med plads til rekvisitter og materialer.

Gennemgående har Højskolen få værkstedsfaciliteter, men disse har igennem de sidste år gennemgået en udbygning og fremstår med gode lysforhold, der appellerer til udfoldelse og kreativitet. I disse fag arbejdes der også i begrænsede holdstørrelser.

Desuden har vi nogen udendørs faciliteter til Friluftsliv med bålplads, klatretårn m.v. der alle er placeret i et miljø med træer, og gode lysforhold. Derudover er der en boldbane bagerst i haven.

Skolens foredragssal fremstår med loft til kip som et inspirerende rum for foredrag, sang, musik, m.m.

Skolens gymnastiksal og spisesal har i efteråret 04 gennemgået en renovering med nyhøvlede lyse gulve.

Vi foretager løbende vedligehold og renovering af disse lokaler og er optaget af at holde fast i den gode vedligeholdelsesstand, at holde skolen ren og skabe hygge med planter, skiftende kunstudstillinger.

Det er vigtigt for os at skabe ”et hjemligt miljø” hvor følelsen af at være velkommen på højskolen er vigtig for os.

Det psykiske undervisningsmiljø bærer præg af, at vi ønsker at udvikle højskoleelevernes trivsel både i læringsrummet og i undervisningsmiljøet.

Muligheden for det interkulturelle møde er et væsentlig omdrejningspunkt på Brenderup Højskole.

I højskolens værdigrundlag står der bl.a. “at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klogere på livet,” der står endvidere “Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af landegrænser, kultur og sprog er en central del af skolens opgave.”

Ud fra dette søger vi med ‘’det internationale kulturmøde’’ for alle søger vi både faglighed på tværs af grænser men også at understøtte det eksperimentelle i alle fag og aktiviteter. vores mål er at forene individualitet, fællesskab og faglighed så dannelse og uddannelse bliver hinandens forudsætning.

Vi arbejder hele tiden med at udvikle elevernes trivsel i undervisningsmiljøet og i det læringsrum, som er højskolens særlige kendetegn.

Det betyder, at vi er meget bevidste om, at undervisningen hele tiden skal tilrettelægges efter det elevhold, vi har i huset. Ved hele tiden at fokusere på elevernes udgangspunkt, bliver undervisningen en samtaleåbner, der er baseret på en åben dialog, og på den måde formår at skabe vej til højskoleelevernes overvejelser om værdier og identitet. Dette bruger vi bevidst til at skabe det gode psykiske undervisningsmiljø og til at udbygge fællesskabet, som vi ser, som en bærende del af højskolens værdiformidling.

Vi ønsker at samle og værne om en mangfoldighed af højskoleelever og livstolkninger på højskolen. Derfor har vi denne internationale dimension, hvor vi har danske, nydanske, europæiske og internationale højskoleelever.

Samtidig finder vi det væsentligt, at de forskellige højskoleelever bliver værdsatte elementer, der finder plads, værdi og betydning i fællesskabet på højskolen.

Højskolens elever er delt i 3 liner med hver deres fag. derudover mødes alle elever på tværs til valgfag, foredrag, sang, kulturtimer m. m.

Der er tilknyttet 1-2 lærere til hver liniefag og de kan fungere som en slags kontaktperson for højskoleeleverne når det skønnes nødvendigt.

Liniefagsgrupperne fungerer både som en slags ”familiegruppe” der har tid til den uformelle samtale med hinanden, men også om samværet og forskellige problemstillinger i hverdagen.

På valgfagene tømres alle skolens elever sammen i den uformelle samtale.

Der er et husmøde om ugen hvor skolen elever og lærere mødes for formelt at diskutere forhold der omhandler alle aspekter af livet på Brenderup Højskole.

Eleverne deles yderligere ind i grupper der på skift varetager dels dele af rengøringsopgaver samt madlavning og opvask om aftenen.

Der gennemføres jævnligt og efter behov personlige samtaler med højskoleeleverne i løbet af semesteret. Her møder højskoleeleverne en højskolelærer/forstander. Disse samtaler fungerer som en del af højskolens tilbud om vejledning af såvel uddannelsesmæssig som eksistentiel karakter.

Der er løbende en dialog blandt både medarbejdere og højskoleelever om den daglige trivsel. Dette foregår uformelt i dagligdagen og formelt på medarbejder- og pædagogiske møder. Hvis der er behov og grundlag for samtaler omkring disse emner foretager vi disse – både personligt, i grupper eller i plenum.

Ole Dedenroht
Forstander
December 2004